Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

rasaj
08:22

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viadiscombobulated discombobulated

June 20 2017

rasaj
10:20
0397 9bf4 500
Reposted fromfungi fungi viawujcioBat wujcioBat

June 13 2017

rasaj
19:31
5796 89c6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawujcioBat wujcioBat
rasaj
13:29
9988 3cb6 500
Reposted fromEDi EDi viawujcioBat wujcioBat

May 28 2017

rasaj
11:11
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viawujcioBat wujcioBat
11:11
9812 5d9e
Reposted frommyry myry viawujcioBat wujcioBat
rasaj
10:42
4131 7393 500
Reposted frommessinhead messinhead viawujcioBat wujcioBat
rasaj
10:37
7745 b079
Reposted fromzelbekon zelbekon viaovtza ovtza

May 15 2017

rasaj
19:14
rasaj
18:45
0224 384a
Reposted fromGIFer GIFer viaSpecies5618 Species5618
rasaj
18:42
4196 f732
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
18:39
3979 db5e
Reposted fromwit wit viawujcioBat wujcioBat
rasaj
18:32
07:24
rasaj
07:01
4196 f732
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
rasaj
06:45
Reposted fromblaibauch blaibauch viawujcioBat wujcioBat
rasaj
06:38
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viaovtza ovtza

May 09 2017

06:36
6384 d617 500
Reposted fromTinybeequeen Tinybeequeen viawujcioBat wujcioBat
06:34
8899 b8e5 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viawujcioBat wujcioBat
rasaj
06:26
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaovtza ovtza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl